Általános közzétételi lista

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

 
I. Szervezeti, személyzeti adatok
  Adat  
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Az intézmény neve: Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum

Az intézmény nevének rövidítése: Savaria Múzeum

Az intézmény angol nyelvű megnevezése: Savaria Museum

Az intézmény német nyelvű megnevezése: Savaria Museum

Az intézmény székhelye, címe: 9700 Szombathely Kisfaludy Sándor utca 9.

Az intézmény elérhetőségei: H–9701 Szombathely, Pf. 14.

                                          +36/94/500-720

                                           igazgatosag@savariamuseum.hu

                                           www.savariamuseum.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum

            Igazgatóság

                        Titkárság

            Szolgáltató Egység

                        Közművelődési és Marketing Osztály

Vasi Múzeumi Látványtár

                        Állományvédelmi és Restaurátor Osztály

Központi Könyvtár

Pályázati Menedzsment

Gazdálkodási Csoport

                        Informatikai Csoport

                        Műszaki és Karbantartó Csoport

            Tudományos és Gyűjteményi Egység

Savaria Múzeum

                                   Természettudományi Osztály

                                   Régészeti Osztály

                                   Néprajztudományi Osztály

                                   Történettudományi Osztály

Szombathelyi Képtár / a Savaria Múzeum Képző- és Iparművészeti Osztálya

                                   Szántó Piroska Emléklakás (Budapest)

                                   Schrammel-gyűjtemény

„Smidt Múzeum”

Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház

Járdányi Paulovics István Romkert

Vasi Skanzen

Vasi Szemle

Szent Márton Intézet

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
http://www.savariamuseum.hu/Munkatarsak.html
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
A közérdekű adatok között a honlapon elérhető.
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
Nem releváns adat
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
Nem releváns adat
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
Nem releváns adat
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
Nem releváns adat
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
Nem releváns adat
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
http://www.vasiszemle.hu/
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Az alapítói jogokat gyakorló szerv neve és székhelye:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

9700 Szombathely, Kossuth L. utca 1–3.

A költségvetési szerv irányítása és fenntartása:

Irányító szerv neve: Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Fenntartó szerv neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

                                9700 Szombathely, Kossuth L. utca 1–3.

 Az intézmény szakmai felügyeleti szerve:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

1055 Budapest, Szalay utca 10–14.


II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
  Adat  
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
2012. évi XCV. törvény a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről
150/1992.(XI. 20.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére
60/1998. (III. 27.) Kormányrendelet a sajtótermékek köteles-példányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról
194/2000. (XI. 24.) Kormányrendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről
47/2001. (III. 27.) Kormányrendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról
150/2010. (IV. 30.) Kormányrendelet az oktatási és kulturális ágazathoz tartozó, a közalkalmazotti foglalkoztatást és egyes hatósági eljárásokat szabályozó kormányrendeletek módosításáról
368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről
20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról
51/2015. (XI. 13.) EMMI rendelet a muzeális intézmények nyilvántartásában szereplő kulturális javak revíziójáról és selejtezéséről
22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet a muzeális dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról
3/2009. (II. 18.) OKM rendelet a muzeális intézmények szakfelügyeletéről
2/2010. (I. 14.) OKM rendelet a muzeális intézmények működési engedélyéről
14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről
2/1993. (I. 30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről
1160/2002. (IX. 26.) Kormányhatározat az országos múzeumok látogatásáról
2. *  Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
Nem releváns adat
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
Nem releváns adat
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
Nem releváns adat
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
http://www.savariamuseum.hu/Regeszet.html
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
Hagyományos nyilvántartási dokumentumok (papír alapú leltárkönyvek, naplók), leírókartonok
Adatbázis / nyilvántartás formátuma: hagyományos műtárgy nyilvántartás
Adatbázis / nyilvántartás jogalapja: 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról
Érintettek köre: muzeológus, gyűjteménykezelő, kutató
Hozzáférés módja: egyéni kutatási engedéllyel a kutatók a leírókartonokhoz hozzáférhetnek, helyben. A kutatást szabályozza a 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról

Múzeum Digitár
Adatbázis / nyilvántartás formátuma: hagyományos műtárgy nyilvántartás
Adatbázis / nyilvántartás jogalapja: 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról
Érintettek köre: muzeológus, gyűjteménykezelő, kutató
Hozzáférés módja: A Múzeum Digitár  rendszerhez külső kutatók egyéni kutatási engedéllyel, kutatói jogosultsággal férhetnek hozzá helyben. A kutatást szabályozza a 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke  
Savaria 41. A Vas megyei Múzeumok Értesítője
kereskedelmi forgalomba nem helyezhető – 0,- Ft
https://drive.google.com/file/d/17mim4BHV6w0LJab11gyQ9bOBdN47wStX/view
A kötet elérhető a Savaria Múzeum könyvtárában.
 
Vig Károly: A rovartani kutatások története Magyarországon 
18.000,- Ft
A könyv megvásárolható a Savaria Múzeumban, és hozzáférhető a Savaria Múzeum könyvtárában.
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
nem releváns
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
nem releváns
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
nem releváns
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
VII. Textilművészeti Triennálé felhívása:
http://www.mke.hu/sites/default/files/attachment/7_Textiltriennale_2021_FELHIVAS_20191227.pdf
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
nem aktuális
13. *  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Az Adatkezelő aktuális adatai a következők:
Név: Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum
Székhely:9700 Szombathely, Kisfaludy Sándor utca 9.
Adószám:15420497-2-183
Nyilvántartó bíróság:Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszám:+36 20 959 7483
E-mail cím:info@savariamuseum.hu
Adatvédelmi tisztviselő neve:Dap Sec Kft.
Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe:info@dapsec.hu
Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma:+3620 5574 86
 
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk a www.muzeumstat.hu weboldalon érhetőek el.
 
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
Jelentés a 2019. évben folytatott közművelődési tevékenységekről
Az adatszolgáltatás a 388/2017. (XII.13.) Korm.rendelet alapján kötelező
Nyilvántartási szám: 1438
Adatgyűjtő szervezet: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzeti Művelődési Intézet
https://kultstat.oszk.hu/#/home/public
 
Muzeális intézmények 2019. évi adatai
Az adatszolgáltatás a 388/2017. (XII.13.) Korm.rendelet alapján kötelező
Nyilvántartási szám: 1444
Adatgyűjtő szervezet: Emberi Erőforrások Minisztériuma
https://kultstat.oszk.hu/#/home/public
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Nem aktuális.
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 27. szakasz 5/6. bekezdés alapján nem kerül közzétételre.
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
Nem releváns.
19. *  A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
Az adatbázis nagy kiterjedése miatt a közzététel nem megoldható. Az adatok a múzeumban elérhetők.
20. *  A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 27. szakasz 5/6. bekezdés alapján nem kerül közzétételre.
21. *  A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
Fotó és reprodukciós szolgáltatások díja:
http://www.savariamuseum.hu/editor_up/savaria_dijak_2019-5-30_OK.pdf
Fotózási engedély:
http://www.savariamuseum.hu/Kutatoknak/Fotozasi_engedely.html

Kutatási engedély:
http://www.savariamuseum.hu/editor_up/kutatasi_engedely_kerelem_SMHVM_fe.pdf
22. *  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
?
23. *  A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
?
24. *  A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 27. szakasz 5/6. bekezdés alapján nem kerül közzétételre.
25. *  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére
?

III. Gazdálkodási adatok
  Adat  
l. *  A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója  
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve  
3. *  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond  
4. *  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
 
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Nem releváns.
6. *  A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések  
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
ArcheON
http://www.savariamuseum.hu/Aktualis/ArcheON/Az_ArcheOn_projekt.html
E-documenta Pannonica
http://www.savariamuseum.hu/Aktualis/edocumenta/A_projekt_leirasa.html
Eurevita Pannonia
http://www.savariamuseum.hu/Aktualis/EUREVITA_Pannonia.html

A pályázatokkal kapcsolatos szerződések a Savaria Múzeumban elérhetők.
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)